ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

 

"พวกเราไทยรุ่งร่วมกันทำองค์กรให้โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน"

 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส