ภาพบรรยากาศในการชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบ

ภาพบรรยากาศในการชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบ

 

ภาพบรรยากาศในการชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่สื่อสารให้พนักงานรับทราบ วันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา

Read more...

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

 

"พวกเราไทยรุ่งร่วมกันทำองค์กรให้โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน"

Read more...

ภาพบรรยากาศ การประกาศเจตนารมณ์ฯ กับคู่ค้า ลูกค้า

ภาพบรรยากาศ การประกาศเจตนารมณ์ฯ กับคู่ค้า ลูกค้า

 

ภาพบรรยากาศ การประกาศเจตนารมณ์ฯ กับคู่ค้า ลูกค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more...

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

"ความซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับกลุ่มบริษัท"

Read more...